ӨВ.БОЭТөв нь Эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн 1952, 1957,1962,1967,1972,1977 онуудад төрсөн иргэдийг
очер дугааргүй, үнэ төлбөргүй 3 багц үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулж байна. ӨВ-БОЭТ