Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний Төвийн Ёс зүйн салбар хороо иргэдийн саналыг boet.yoszui@gmail.com хаягаар авч байна.