ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС БОЭТӨВӨӨР ҮЙЛЧЛҮҮЛСЭН ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧДЭЭС АВСАН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ

Тайлант онд хийгдсэн хэрэглэгчийн үнэлгээ: 1. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас БОЭТөвөөр үйлчлүүлсэн хэвтэн эмчлүүлэгчдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгаа, 2. Аймгийн ЭМГазрын эмнэлгийн тусламжийн хэлтсээс БОЭТөвийн сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны үнэлгээг хавсаргав.

2018.03.05Дэлгэрэнгүй